Procedura zamówień publicznych w IT

Posted on

Zamówienia publiczne to procedura, na podstawie której mogą być wydatkowane środki publiczne. Dotyczą wszystkich wydatków powyżej kwoty 130 tysięcy netto i nadzorowane są przez Urząd Zamówień Publicznych. Jednym z dokumentów, które opracował UZP jest Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT. To dokument, który w istotny sposób doprecyzował, jak poprawnie przeprowadzać zamówienia publiczne IT z uwagi na specyficzny rodzaj branży technologii informatycznych.

Tryby udzielania zamówień publicznych

Istnieją dwa podstawowe tryby stosowane przy udzielaniu zamówień publicznych:

1. przetarg nieograniczony – dla wszystkich podmiotów z rynku, które spełnią wymogi zawarte w dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. przetarg ograniczony – oferty mogą składać tylko zaproszone do przetargu podmioty.

Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę na to, że zleceniodawcy mocno koncentrują się na tym, by w jak najbardziej szczegółowy sposób określić wymagania względem wykonawcy

Zamówienia publiczne IT – postulat istotnych postanowień umowy (IPU)

Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę na to, że zleceniodawcy mocno koncentrują się na tym, by w jak najbardziej szczegółowy sposób określić wymagania względem wykonawcy. Ma to związek z ewentualną procedurą odszkodowawczą. Jednocześnie zachęca obie strony do podjęcia dialogu, celem którego będzie realne wykonanie umowy.

W ramach procedury zamówienia publiczne IT należy wypracować tzw. IPU – istotne postanowienia umowy, w ramach których w umowie muszą być wskazane:

  • zakres usługi;
  • cel realizacji usługi;
  • sposób wykonania usługi.

W umowie muszą być też zawarte informacje na temat parametrów usługi, która jest przedmiotem umowy, czyli:

  • dostępność;
  • czas reakcji/naprawy.

Umowy zawierane w ramach zamówień publicznych IT powinny być poza tym uelastycznione, co ma oznaczać, że zamawiający może częściowo odstąpić od umowy.

Realizacja umowy na IT a ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

W umowie na realizację usług IT powinny być zawarte informacje na temat przetwarzania przez wykonawcę danych wrażliwych dotyczących zamawiającego

W umowie na realizację usług IT powinny być zawarte informacje na temat przetwarzania przez wykonawcę danych wrażliwych dotyczących zamawiającego. Chodzi nie tylko o klauzulę RODO, ale także inne dane, w szczególności te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wiele podmiotów zawiera dodatkowe umowy z partnerami do spraw IT, które zabezpieczają informacje o poufnym charakterze. Są to umowy non-disclosure agreement (NDA). Elementami takie umowy są informacje na temat tego:

  • co jest tajemnicą przedsiębiorstwa (np. baza danych, szczegóły działania samego oprogramowania);
  • jak poufne informacje mają być chronione;
  • co narusza ochronę;
  • ile trwa umowa NDA (dotyczy także czasu po ustąpieniu głównego zobowiązania, np. umowy outsourcingowej);
  • jakie są konsekwencje złamania NDA.