Wszystko o przetargach budowlanych

Posted on

Rynek zamówień publicznych to ogromna szansa na zdobycie nowych kontraktów i zamówień. Dzięki przetargom zarówno drobni przedsiębiorcy jak i ci więksi mogą pozyskać nowe źródła dochodów. Walka o zdobycie nowych zamówień nazywana jest przetargiem.

Co to jest przetarg publiczny?

Przetarg publiczny to zbiór określonych czynności, które przeprowadza strona ogłaszająca postępowanie, czyli zamawiający ze stroną przystępującą do przetargu, czyli wykonawcą, albo oferentem. Rezultatem przeprowadzenia tych czynności może być podpisanie korzystnej dla obu stron, płatnej umowy. Przetargi mogą być na trzy rodzaje zamówień. Są to przetargi budowlane (z których wykazem możesz zapoznać się tutaj: https://www.pressinfo.pl/przetargi-budowlane), na usługi i dostawy.

Jakie mogą być tryby przetargu?

Najważniejszym celem organizowania postępowań przetargowych, jakimi są np. przetargi budowlane, jest założenie, żeby pieniądze przeznaczone na jakiś konkretny projekt były wydane oszczędnie i celowo, a przy tym, żeby zadanie zostało wykonane na wysokim poziomie

Przetarg może być nieograniczony i rozpoczyna on publiczne ogłoszenie o zamówieniu. Oferty może składać każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem kontraktu.

Przetarg ograniczony zaczyna również publiczne ogłoszenie. W takim przypadku wykonawcy wcześniej muszą złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w prowadzonym postępowaniu. Oferty mogą składać dopiero po otrzymaniu zaproszenia do przetargu.

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb, w którym osoby zainteresowane składają oferty wstępne, bez podania cen. Po negocjacjach następuje składanie ofert z wybranymi oferentami.

Dialog konkurencyjny jest postępowaniem dwuetapowym. W pierwszym etapie wykonawcy odpowiadając na ogłoszenie składają wnioski, o to by mogli brać udział w dalszym procesie. Drugi etap to dialog z wybranymi wykonawcami. Taki przetarg stosuje się wtedy, kiedy nie ma możliwości skorzystać z innych trybów.

Zamówienia z wolnej ręki to taka forma przetargu, gdzie zamawiający negocjuje warunki umowy z wykonawcą, którego sam sobie wybierze. J

Licytacja elektroniczna polega na tym, że zamawiający zamieszcza w internecie formularz. Wykonawcy mogą złożyć ofertę, która podlega automatycznej ocenie.

Konkurs to także pewna forma przetargu. Jest to publiczne przyrzeczenie, w którym osoba zamawiająca usługę u konkretnego wykonawcy wyłonionego w drodze konkursu, zobowiązuje się do nagrody, w tym przypadku do wypłaty za zakończoną pracę.

W jakim celu organizuje się przetargi budowlane?

Najważniejszym celem organizowania postępowań przetargowych, jakimi są np. przetargi budowlane, jest założenie, żeby pieniądze przeznaczone na jakiś konkretny projekt były wydane oszczędnie i celowo, a przy tym, żeby zadanie zostało wykonane na wysokim poziomie. Dzięki ogłoszeniu przetargu podmiot może zakupić towar albo usługę albo wykonać roboty budowlane.